EspañolCatalaFrenchEnglish

Gaena Environment ha realitzat Projectes i Direccions d’Obra relacionats amb àrees d’ interès patrimonial, àrees d’interès natural, jardins històrics i jardins botànics

Som Especialistes en:

 

 

- Medi ambient

 

- Cicle de l'aigua i regadiu

 

- Sector agrícola i forestal

 

- Planificació Territorial

 

- Coordinació de Seguretat i Salut

 

Certificació ISO 9001 ISO 14001:

Certificaciones

Home Serveis

 

Medi ambient

• Informes de Sostenibilitat Ambiental

• Estudis d’Impacte Ambiental

- de plans, polítiques i programes
- de Projectes (infraestructures, regadius, indústries, etc)
- Estudis d’Impacte Ambiental i Integració Paisatgística
- Projectes de Mesures correctores d’Impacte Ambiental

• Memòries ambientals

• Estudis i Plans de Gestió de Residus

• Projectes de recuperació d’àrees degradades (abocadors, activitats extractives, etc)

• Projectes d’apantallament acústic

• Control d’erosió i estabilització de talussos

• Assistències en Obra Civil

• Direcció d’obra de mesures correctores d’Impacte i integració paisatgística

Cicle de l’aigua i regadiu

• Pla de Gestió de Conques Hidrogràfiques

• Pla Director de regadius, Pla Director de drenatges

• Censos informàtics de regadius

• Restauració ambiental de rius, llacs i zones litorals

• Control de qualitat d’aigües

• Estudis hidràulics i enginyeria fluvial

• Creació de zones humides

• Gestió i planificació de rius

• Plans directors de regadius

• Estudis d’inundabilitat

Sector agrícola i forestal

• Concentracions parcel·làries

• Mapes de sòls

• Ordenació i planificació d’espais naturals

• Plans de gestió forestal

• Projectes de millores de finques rústiques

• Projectes de recuperació de camins i vies rurals

• Projectes de disseny de pistes forestals i camins

Planificació territorial

• Urbana

o Projectes d’Integració paisatgística, ajardinament i urbanització
o Servei integral de consultoria ambiental als Ajuntaments

• Rural y forestal

o Plans de gestión forestal
o Ordenació i planificació d'espais naturals

Coordinació de Seguritat i Salut